Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach.

Ocena 0/5

ZARZĄDZENIE NR  1/2022

WÓJTA GMINY RACIECHOWICE

z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Raciechowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), §8 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Raciechowicach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury –  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach.

2. Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Raciechowicach  wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 2.

1.  Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Raciechowicach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Raciechowicach określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1.  Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia, zostanie podane do  publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 a) na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raciechowice,

 b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciechowice.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Raciechowice.

 

       Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 1 /2022
        Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 3 stycznia  2022 roku

 

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Raciechowice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach.

I.          Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

 1.        Wymagania obowiązkowe:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe;

3)  co najmniej 3 - letni staż w pracy lub w prowadzeniu własnej działalności   gospodarczej;

4)  przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury
  i Sportu w Raciechowicach na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości   budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;

5)  znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,   ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

6)  stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym   bez przeciwwskazań;

7)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8)  brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

9)  brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).

2.        Wymagania dodatkowe:

1)  doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze kultury, turystyki i sportu;

2)  kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

3)  predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

4)  predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

5)  doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi,    sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;

6)  doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
  w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;

7)  znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych   środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

8)  znajomość języków obcych;

9)  prawo jazdy kat. B.

II.   Warunki pracy na stanowisku:

1)  miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Raciechowicach;

2)  zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 3 lat;

3)  pełny wymiar czasu pracy;

4)  przewidywany termin zatrudnienia –   20 stycznia 2022 roku.

III.    Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku   do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora   Ośrodka;

5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych
  i przedstawianie ich Organizatorowi;

7)  poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności    statutowej;

9)  przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań   określonych odrębnymi przepisami.

IV.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko   dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach – list    motywacyjny;

2)  pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  w Raciechowicach;

3)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz   kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

5)  kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

6)  oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy   na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych   oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych    z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4   ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie    dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

10)  oświadczenie o treści:

 

„Na podstawie art. 6 ust. I lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Raciechowicach reprezentowany przez Wójta Gminy Raciechowice adres siedziby: 32-415 Raciechowice 277, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach. Zostałam(łem) poinformowana(y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: wojt@raciechowice.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

11)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

  

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

  

V.      Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu w Raciechowicach" w terminie do 14 stycznia 2022 r. do godz. 15.30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277 lub przesłać listownie na adres urzędu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Raciechowice. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

VI.   Informacje dodatkowe:

1)  zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;

2)  konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną   przez Wójta:

I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata - o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3)  przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia   decyzji przez Wójta Gminy Raciechowice o powołaniu Dyrektora Gminnego   Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach, nastąpi w ciągu 14 dni po    upływie składania ofert;

4)  informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka    Kultury i Sportu w Raciechowicach można uzyskać w siedzibie Gminy Urzędu   Gminy Raciechowice po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Raciechowice, dnia 3 stycznia 2022 roku

 Załączniki do ogłoszenia:

1) wzór kwestionariusza osobowego
2) wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów - zbiorczy
3) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) klauzula informacyjna RODO

 

 

      

 

 

 

Zał. nr 2 do Zarządzenia NR 1 /2022
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 3 stycznia 2022 roku

 

 

Regulamin i tryb pracy komisji konkursowej

Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach

 1. Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie i złożyły w wymaganym terminie dokumenty określone w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, który ustala termin i miejsce jej posiedzeń oraz zawiadamia członków komisji.
 3. Członkiem Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
 4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt 3, zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, organizator niezwłocznie wyznacza do składu Komisji inną osobę.
 5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 6. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
 7. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

- oceny formalnej ofert bez udziału aplikantów;

- rozmowy kwalifikacyjnej;

 

Ocena formalna ofert

 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że aplikant spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
 3. Przewodniczący Komisji zawiadamia aplikantów dopuszczonych do dalszego postępowania o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej przekazane zostanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności aplikantów niezbędnych do kierowania Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Raciechowicach.
 2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej aplikanci w szczególności dokonają autoprezentacji − przedstawią swoją autorską koncepcje programową dotyczącą funkcjonowania GOKiS w tym:

a) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GOK,

b) współpracę GOKiS z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz z innymi podmiotami;

c) gospodarkę finansową GOKiS uwzględniającą dotację organizatora i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych;

d) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej;

e) udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego programu;

f) udzielą odpowiedzi na pytania Komisji.

 

Wyłonienie kandydata

 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach w oparciu o najwyższą sumę ocen punktowych za:
  a) autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;
  b) rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Każdy z członków Komisji ocenia kandydata w skali 1-30 punktów za autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach i rozmowę kwalifikacyjną;
 3. Maksymalna liczba punktów uzyskana w konkursie przez kandydata od jednego członka komisji wynosi 60. Konkurs wygrywa kandydat, który osiągnie najwyższą ocenę łączną wszystkich członków komisji za autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raciechowicach i rozmowę kwalifikacyjną;
 4. W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów konkursu, Komisja może zwrócić się do Wójta Gminy Raciechowice o ponowne ogłoszenie konkursu;
 5. Po zakończeniu każdego z etapów prac komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
 6. Komisja przekazuje wyniki postępowania wraz z dokumentacją Wójtowi Gminy Raciechowice;
 7. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu Wójtowi Gminy Raciechowice;
 8. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze konkursu podejmuje Wójt Gminy Raciechowice.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.