Gmina Raciechowice
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzula RODO

 RODO

Informujemy uprzejmie, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw, poz. 1000).

   Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Raciechowice jest Wójt Gminy Raciechowice; siedziba: 32-415 Raciechowice 277,
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Raciechowice można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Michałem Skowronem, poprzez pocztę elektroniczną: skarbnik.audyt@onet.pl,
 • wszelkie dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy Raciechowice przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów i w celu realizacji zadań w nich określonych,
 • w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
 • dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
 • osobom, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy Raciechowice, przysługuje prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - prawo do ich sprostowania
 3. w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
 4. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności, ewidencja osób zobowiązanych do wpłacania podatków, opłat,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
 6. przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,
 • dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,
 • dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,
 • skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych