Gmina Raciechowice
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w gminie jest ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Gmina podejmuje szereg działań mających na celu skuteczną segregację, recykling oraz minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. W ramach systemu gospodarki odpadami, mieszkańcy są zachęcani do segregacji odpadów na poszczególne frakcje, takie jak papier, szkło, plastik czy bioodpady. Gmina zapewnia odpowiednie pojemniki i worki do segregacji, a także prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne, aby podnieść świadomość społeczności lokalnej na temat konieczności dbania o środowisko. Ponadto, gmina organizuje regularne odbiory odpadów oraz utrzymuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punkt PSZOK znajduje się na terenie Firmy  ,,Traszkan” w Zegartowicach gdzie mieszkańcy mogą oddać zużyte baterie, elektronikę czy zużyte opony. Dzięki skutecznej gospodarce odpadami, gmina przyczynia się do ochrony przyrody, ograniczenia zanieczyszczenia i promowania zrównoważonego stylu życia wśród swoich mieszkańców.

 

  Lokalna platforma na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów


 

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciechowice

 

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  Firmy odbierające nieczystości ciekłe z terenu Gminy Raciechowice

 

  Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

  Nie pal śmieci!