Gmina Raciechowice
Powróć do: Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


⯇ WSTECZ

 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PIERWSZA DEKLARACJA:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

ZMIANA DANYCH:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Przykład: na nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na narodziny dziecka w miesiącu styczniu Właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację do 10 lutego.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od w/w zasady jest śmierć osoby zamieszkującej nieruchomość (czas zgłoszenia-w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).

 

STAWKA

od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Raciechowice, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 22,50 zł miesięcznie od mieszkańca. Jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata będzie stanowiła dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 45,00 zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa, a za jej brak będą sankcje, poprzez naliczenie stawki opłaty podwyższonej.

Zgodnie z art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienia o opłacie za odpady komunalne są wysyłane na przełomie stycznia i lutego 2023 r.

 

ULGA ZA KOMPOSTOWNIK

Od stycznia 2023 roku została w Gminie Raciechowice wprowadzona ulga za kompostowanie bioodpadów. Mieszkańcy, którzy zadeklarują, że nie będą oddawać odpadów zielonych, ale kompostować je w kompostownikach na własnych posesjach, mają prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 2,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Mieszkaniec, który będzie korzystał z ulgi, nie może wystawiać worków z odpadami biodegradowalnymi przed posesję, firma nie będzie ich odbierać. Natomiast odpady zielone, których nie będziemy w stanie zagospodarować w kompostowniku, można będzie we własnym zakresie oddać na PSZOK. Posiadanie kompostownika może być, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, w każdej chwili sprawdzone przez upoważnionego pracownika gminy lub firmy.

Po wprowadzeniu nowej stawki śmieciowej nie będzie konieczne składanie nowych deklaracji przez mieszkańców. Nową deklarację będą musieli złożyć tylko ci właściciele posesji, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi za kompostowanie.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

>> WYDRUKUJ DEKLARACJĘ << 

Pliki do pobrania:

Deklaracja_smieci_2021.pdf
Format: pdf, 413.38 kB