Gmina Raciechowice

Ważny komunikat

Ocena 0/5

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciechowice!

 

Niniejszym wpisem zamieszczam informację dotyczącą procedur umorzeniowych dotyczących należności podatkowych w sytuacji zdarzeń losowych, w szczególności odnoszących się do poszkodowanych rolników i sadowników, którzy ucierpieli wskutek gradu, nawalnego deszczu i huraganu w dniu 26.08.2023r. 

 

Zgodnie z , 67a § 1 pkt  ustawy Ordynacja Podatkowa, umorzeniu podlegają tylko zaległości podatkowe.

 

Decyzję umarzającą Wójt może wydać jedynie w sytuacji gdy podatnik posiada zaległy (niezapłacony) podatek. Nie można umorzyć czegoś co zaległością podatkową nie jest.  
W przypadku złożenia wniosku przez rolników (sadowników), w sytuacji, gdy mają uregulowane płatności z tytułu podatku (nie mają zaległości) niemożliwe jest wszczęcie postępowania i koniecznym jest wydanie decyzji umarzającej postępowanie, czyli umarzającej złożony wniosek – nie podatek.

 

Rolnicy którzy ponieśli straty wskutek ww. zdarzeń losowych mogą składać wnioski po upływie terminu płatności raty podatku, czyli po 15.09.2023 r. oraz po 15.11.2023 r.

Rolnicy którzy zapłacili podatek z góry, do końca roku mogą składać wniosek o umorzenie podatku w roku następnym, po upływie terminu płatności danej raty tj. po 15.03.2024 r. oraz po 15.05.2024 r.

Wniosek o umorzenie będzie weryfikowany w oparciu o złożone wnioski mieszkańców (rolników, sadowników) i oszacowane szkody przez komisję.

Na dzień dzisiejszy niezasadne jest składanie wniosków o umorzenie podatku, bo ze względów formalnych nie byłyby one procedowane.

Tylko wnioski złożone prawidłowo – tj. odnoszące się do zaległości podatkowych – mogą podlegać procedurze umorzenia podatkowego!

Z uwagi na dobro mieszkańców, pracownicy Urzędu Gminy informują mieszkańców Gminy (rolników i sadowników) aby nie składali teraz wniosków, bo nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względów formalnych i koniecznym będzie złożenie tego wniosku po raz kolejny – gdy spełnione zostaną podstawowe przesłanki – czyli wystąpienie zaległości podatkowej. 

W przestrzeni publicznej – mediach społecznościowych zamieszczane są oraz powielane są nieprawdziwe informacje jakoby pracownicy Urzędu Gminy Raciechowice odmawiali przyjmowania wniosków umorzeniowych, co jest nieprawdą i godzi w dobro urzędnika. Już na sesji Rady Gminy Raciechowice w dniu 31 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy – Wacław Żarski – informował mieszkańców o możliwości składania wniosków o umorzenie podatków, tylko po spełnieniu powyższych kwestii – tj. w odniesieniu do zaległości podatkowych. 

 

Ponadto zamieszczona wcześniej była również nieprawdziwa informacja dotycząca gospodarki ściekowej i kary nałożonej na PUK Raciechowice. Pragniemy wyjaśnić, że po kontroli sanepidy trwającej w dniach 10.10.2022 r. – 23.11.2022 r. ustalona została jednorazowa opłata roczna w kwocie 300 zł. Dla porównania informuję, iż przedmiotowe opłaty z tego tytułu wynosiły w latach ubiegłych odpowiednio:

2020 – 259 zł

2021 – 258 zł

2022 – 183 zł, 

czyli zmiana jednorazowej opłaty rocznej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 117 zł, jak podkreślam w skali całego roku. 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540) - dalej o.p. - organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b o.p., w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Nie istnieje podstawa prawna do umorzenia podatku przez organ podatkowy. Ewentualne umorzenie podatku lub części podatku przez organ podatkowy oznaczałoby naruszenie przez ten organ podstawowej zasady ogólnej postępowania podatkowego, określonej w art. 120 o.p., jaką jest zasada działania organów podatkowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności