Gmina Raciechowice
Powróć do: Gmina

Historia

POŁOŻENIE

RACIECHOWICE: woj. /małopolskie/
Powierzchnia gminy: 61 km2
Ludność gminy: 6,0 tys. osób
Gęstość zaludnienia: 94 os./km2
Odległość gminy od Krakowa: 40 km
od Katowic: 100 km
Najbliższe lotnisko: Balice w Krakowie
Stopień zalesienia obszaru: 26,3%
Gęstość sieci drogowej: 1,12 km/km2

 

 

Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Gmina zaliczana jest do terenów nie należących do tzw. „obszaru ekologicznego zagrożenia”. Podstawowe funkcje Gminy to rolnictwo, turystyka oraz wypoczynek.

W skład Gminy Raciechowice wchodzi 15 sołectw: Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.

Gmina Raciechowice le6y na pograniczu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego, na granicy dwóch makroregionów: Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidu Zachodniego. Powierzchnia gminy wynosi 61 km2. A6 64% powierzchni gminy (38,85 km2) stanowia u6ytki rolne, 28% stanowia lasy i zadrzewienia (16,94 km2), tylko 5% to grunty zurbanizowane i zabudowane ( 3,15 km2), 2,4% to nieużytki (1,66 km2) oraz 0,6% to wody (0,4 km2).

 

  Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby – są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji „zdrowej żywności” i agroturystyki.

  Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych. Wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,4%. W gminie jest zarejestrowanych 388 bezrobotnych, w tym 169 kobiet. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie w wieku 18-24 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 100% ogólnej liczby przedsiębiorstw. 84% to zakłady prywatne.

 

 

 

 

PARAFIE


 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach

32-415 Raciechowice 23, tel. (12) 271-50-09

Nr konta parafii: 84 8602 0000 0000 0015 2640 0001

Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:30, 16:00
Kaplica w Glichowie: 10:15

Dni powszednie: 6:30, 18:00 (od X do IV – 17:00)
W Glichowie: czwartki 19:00 (X – IV 18:00)

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Gruszowie

tel. (12) 271-62-03

Msze Święte:

W niedziele i święta: 8:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie: 7:00 (wtorki, czwartki),
19:00 (poniedziałki, środy, piątki – w sezonie letnim)


 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

na wykonanie robót budowlanych przy zabytku dotowanym

ze środków MWKZ w Krakowie

/procedura konkurencyjna w trybie wyboru ofert/

Szczegółowe informacje do pobrania

Ogłoszenie o zawarciu umowy  

 

 

ZABYTKI

Figura św. Floriana odnowiona

Warto poinformować, że staraniem Stowarzyszenia „Raciechowice 2005” z zaangażowaniem środków finansowych otrzymanych z bezzwrotnego grantu od Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja z Warszawy w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich została odnowiona figura św. Floriana obrębie dworu w Mierzniu. Figura pochodzi prawdopodobnie z I połowy XIX wieku. We frontowej ścianie postumentu znajduje się napis „Odnowiono / R.P. 1896”. Figura z racji swojego wieku mocno nadgryziona zębem czasu (utrącona głowa posagu) wymagała przeprowadzenia pełnej konserwacji. Prace na przełomie lipca i sierpnia br. zostały wykonane przez doświadczonych renowatorów pod nadzorem konserwatora zabytków. Na renowację czekaja kolejne zabytki na terenie gminy Raciechowice.

 

Dwór w Raciechowicach

Dwór z II. poł. XVlll w.; na planie prostokąta, konstrukcji zrębowej, potynkowany, nakryty dachem polskim z lukarnami. Zbudowany został w 1760 r., na planie wydłużonego prostokąta z wnętrzem o dwóch traktach rozdzielonych korytarzykiem. W środkowej części elewacji frontowej znajduje się niewielki ryzalit związany z facjatą w dachu. W trójkątnym szczycie facjaty umieszczone są herby Leliwa i Nowina, dawnych właścicieli Raciechowic. Pierwotnie nad wejściem znajdował się rokokowy kartusz z fragmentem wiersza Jana Kochanowskiego i datą budowy dworu (obecnie w Muzeum Regionalnym w Myślenicach). W sieni zachowany jest murowany kominek z XVIII w.

 

Dwór w Bojańczycach

Budynek dworu zbudowany ok. 1850 r. Założony na rzucie prostokąta, murowany, parterowy, 7-osiowy, nakryty dachem dwuspadowym, ze szczytami odciętymi okapem. Pokrycie ceramiczne z dachówki. Od frontu portyk wsparty na czterech kolumnach. Obok dworu, pod starą lipą, usytuowana jest kapliczka murowana z ok. 1850 r. Czterościenna, zwężająca się ku górze dwoma uskokami. W kapliczce znajduje się żeliwny krzyż z Chrystusem.

 

Dwór w Komornikach

Budynek dworu klasycystyczny, murowany, parterowy, podpiwniczony. Założony na rzucie prostokąta, dwutraktowy. Od frontu ganeczek z czterema kamiennymi kolumnami i trójkątnym frontem. Dach czterospadowy kryty dachówką. Obok dworu pozostałości założenia parkowego.

 

Dwór w Mierzniu

Budynek dworu z przełomu XVIII i XIX wieku, murowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, dwutraktowy, z dachem czterospadowym, krytym dachówką, tynkowany. Do elewacji frontowej dostawiony portyk na czterech kolumnach.

 

Dwór w Czasławiu

Budynek dworu założony na rzucie wydłużonego prostokąta, murowany, dwukondygnacjowy, nakryty dachem naczółkowym. Na elewacji od strony podjazdu, na osi niesymetrycznie w stosunku do całości umieszczonego wejścia – drewniana, przeszklona weranda, wsparta na drewnianych kolumnach. Elewacja ogrodowa ożywiona dwoma drewnianymi gankami, nakrytymi daszkami dwuspadowymi, wspartymi na drewnianych, snycersko opracowanych filarkach.

 

Dwór w Dąbiu

Budynek dworu zbudowany ok. 1850 r. drewniany, konstrukcji zrębowej, założony na rzucie prostokąta, parterowy, podpiwniczony. Przy elewacji frontowej portyk z parzystymi kolumnami.

 

Kościół w Raciechowicach

Kościół parafialny pw. Św. Jakuba Starszego i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 r.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej; cenne wyposażenie rokokowe z XVIII w. Kościół oszalowany, pokryty gontami. Od zachodu do nawy dostawiona kruchta z piętrem dzwonowym. Do ściany prezbiterium dobudowana drewniana kapliczka z krucyfiksem z XVIII w. Od strony północnej zachowała się część sobót. Stropy i ściany kościoła pokryte polichromią z 1. ćwierci XX w. Ołtarze wykonane zapewne przez Piotra Korneckiego, snycerza i rzeźbiarza, pracującego także w kościołach w Bochni, Zakliczynie i Gdowie. W ołtarzu głównym m.in. obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w., i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W ołtarzu bocznym obrazy św. Sebastiana i św. Jakuba, a w prawym Św. Rodziny i św. Teresy. z XVIII w. Rokokowa ambona, barokowa chrzcielnica i kropielnica z XVIII w.

 

Kościół w Gruszowie

Kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów z I. poł. XVl w.; konstrukcji zrębowej, oszalowany, pokryty gontami i blachą; wyposażenie gł. z XVIII-XIX w Kościół późnogotycki, jednonawowy. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym dachem wielopołaciowym z sygnaturką z latarnią. Od zachodu przy nawie znajduje się prostokątna wieża z nadwieszoną izbicą, nakryta blaszanym daszkiem namiotowym. Wyposażenie kościoła: – eklektyczny ołtarz główny z figurami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętych Filipa i Andrzeja Apostołów. – późnobarokowe ołtarze boczne . Znajdują się w nich m.in. XVIII-wieczne obrazy świętych: w prawym Mikołaja, w lewym Erazma. – późnorenesansowe tabernakulum z XVII w., z postacią Chrystusa Salwatora. – obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII w. – neobarokowa ambona z XIX w., – malowane stacje Drogi Krzyżowej z XVIII/XIX w. – późnobarokowy krucyfiks.

 

Pustelnia z kaplicą w Krzesławicach Podkamieniu

Pustelnia Św. Benedykta z 1886 r. Budynki pustelni: kaplica i dom oraz kapliczka wzniesione przez A. Rapa i J. Jarzębińskiego. Kaplica jest budynkiem drewnianym, w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem od południa. Ściany z desek układanych pionowo na styk i ozdobionych listwami. Dach dwuspadowy, z wieżyczką z latarnią, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Wnętrze nakrywa sklepienie pozorne kolebkowe. Wewnątrz dwie Stacje Drogi Krzyżowej z 1886 r., ołtarzyk z 1886 r. i szafka z woskową figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. Dom pustelnika drewniany na planie prostokąta, parterowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany, nakryty dachem dwuspadowym. Drewniana kapliczka obok pustelni, w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta, nakryta daszkiem dwuspadowym z wieżyczką. We wnętrzu ołtarzyk z oleodrukiem Matki Boskiej oraz drewniany krucyfiks.