Gmina Raciechowice

2019

Tytuł zarządzenia Numer Data zarządzenia
>> Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Raciechowice wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Raciechowice oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw w zakresie powierzonych spraw  23 14.01.2019
>> Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli gospodarstw domowych, w zakresie spalania odpadów oraz pozostałości roślinnych, oraz przestrzegania zapisów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w zakresie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych lub urządzeń nie spełniających wymagań na terenie Gminy Raciechowice 24 18.01.2019
>> Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25 18.01.2019
>> Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciechowicach  26 21.01.2019
>> Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzesławicach  27 21.01.2019
>> Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zmiany do projektu budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 28 22.01.2019
>> Zarządzenie Nr 28/A/2019 w sprawie zmiany do projektu budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019  28A 04.02.2019
>> Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 12.02.2019
>> Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw 30 12.02.2019
>> Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie składu komisji powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w trybie konkursowym  31 18.02.2019
>> Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie składu komisji powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w trybie konkursowym

32

18.02.2019
>> Zarządzenie Nr 32/A/2019 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Raciechowice 32A 18.02.2019
>> Zarządzenie Nr 32/B/2019 w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Raciechowice na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa a także w czasie wojny  32B 18.02.2019
>> Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie określenia zasad organizacji pracy przedszkoli, szkól, zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice na rok szkolny 2019/2020 33 19.02.2019
>> Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Raciechowice 34 25.02.2019
>> Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Sekretarz Gminy  35 25.02.2019
>> Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciechowicach 36 01.03.2019
>> Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzesławicach 37 01.03.2019
>> Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania zastępcy wójta 38 01.03.2019
>> Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 30/2019 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw 40 08.03.2019
>> Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie Gminy Raciechowice 41 11.03.2019
>> Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w Gminie Raciechowice i ogłoszenia kalendarza wyborczego 42 15.03.2019
>> Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy Soleckich Komisji Wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Soleckich w Gminie Raciechowice zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 43 15.03.2019
>> Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 44 15.03.2019
>> Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2019 tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu 45 15.03.2019
>> Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 15 marca 2019 roku 46 15.03.2019
>> Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, uczniów publicznych szkól podstawowych oraz wskaźnika zwiększającego. 47 15.03.2019
>> Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  48 18.03.2019
>> Zarządzenie Nr 48/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  48A 18.03.2019
>> Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 49 18.03.2019
>> Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  50 25.03.2019
>> Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 51 25.03.2019
>> Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w Gminie Raciechowice i ogłoszenia kalendarza wyborczego 52 02.04.2019
>> Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 53 04.04.2019
>> Zarządzenie Nr 53/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  53A 04.04.2019
>> Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie powołania Soleckich Komisji Wyborczych w Gminie Raciechowice do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich, zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku  54 08.04.2019
>> Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Raciechowice 55 09.04.2019
>> Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie powołania komisji do spraw wydzielenia do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego Raciechowice 56 09.04.2019
>> Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 57 10.04.2019
>> Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Soleckiej miejscowości Gruszów 58 24.04.2019
>> Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie objęcia mandatu członka rady Sołeckiej miejscowości Gruszów 59 24.04.2019
>> Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 60 30.04.2019
>> Zarządzenie Nr 61/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 61B 02.05.2019
>> Zarządzenie Nr 61/C/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 61C 02.05.2019
>> Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Raciechowice 62 08.05.2019
>> Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 63 08.05.2019
>> Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie w sprawie powalania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 64 10.05.2019
>> Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 65 15.05.2019
>> Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 66 15.05.2019
>> Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Raciechowice 67 20.05.2019
>> Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Raciechowice 68 22.05.2019
>> Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Raciechowice 69 23.05.2019
>> Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego ma terenie Gminy Raciechowice 70 24.05.2019
>> Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Raciechowice  71 27.05.2019
>> Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 72 28.05.2019
>> Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 73 28.05.2019
>> Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Raciechowice za rok 2018 74 31.05.2019
>> Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 75 03.06.2019
>> Zarządzenie Nr 75/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 75A 03.06.2019
>> Zarządzenie Nr 76/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  76A 10.06.2019
>> Zarządzenie Nr 76/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 76B 11.06.2019
>> Zarządzenie Nr 76/C/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 76C 11.06.2019
>> Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie sprzedaży działki nr 2/1 o powierzchni 0,12 ha położonej w Bojańczycach 77 12.06.2019
>> Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 78 12.06.2019
>> Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie zmiany zarządzenia NR 69/A/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania członków Gminnej Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Raciechowice 79 12.06.2019
>> Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr Vl/58/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku 80 19.06.2019
>> Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 81 21.06.2019
>> Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 82 21.06.2019
>> Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Dzikowy Skarb" na terenie Gminy Raciechowice 83 26.06.2019
>> Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 84 26.06.2019
>> Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 85 26.06.2019
>> Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 86 26.06.2019
>> Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 87 27.06.2019
>> Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 88 27.06.2019
>> Zarządzenie Nr 88/A/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 88A 28.06.2019
>> Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 89 01.07.2019
>> Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 90 02.07.2019
>> Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 91 02.07.2019
>> Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach 92 15.07.2019
>> Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 93 15.07.2019
>> Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 94 15.07.2019
>> Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach 95 22.07.2019
>> Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 96 30.07.2019
>> Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 97 30.07.2019
>> Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  99 02.08.2019
>> Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 100 02.08.2019
>> Zarządzenie Nr 101/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 101 07.08.2019
>> Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 102 07.08.2019
>> Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.  103 12.08.2019
>> Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Środowiskowego Domu Pomocy 104 12.08.2019
>> Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr VII/77/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku 105 14.08.2019
>> Zarządzenie Nr 106/2019 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Raciechowice do realizacji zadania - udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 106 20.08.2019
>> Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 107 20.08.2019
>> Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 108 20.08.2019
>> Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 109 20.08.2019
>> Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 111 28.08.2019
>> Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie sprzedaży działki nr 192/1 o powierzchni 0,14 ha położonej w Raciechowicach 112 28.08.2019
>> Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 113 28.08.2019
>> Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki i dokumentów księgowych w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej 114 29.08.2019
>> Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 115 30.08.2019
>> Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 116 30.08.2019
>> Zarządzenie Nr 116/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 116A 03.09.2019
>> Zarządzenie Nr 116/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 116B 03.09.2019
>> Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Raciechowicach oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 640/20, 640/17 o łącznej powierzchni 0.26 ha 117 09.09.2019
>> Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie sprzedaży działek: nr 543/63 o pow.0,0438 ha i nr 543/64 o pow.0.0626 ha położonych w obrębie: Raciechowice, gm. Raciechowice 118 11.09.2019
>> Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 119 11.09.2019
>> Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  120 16.09.2019
>> Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 121 16.09.2019
>> Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie sprzedaży autobusu Autosan H9-21.41 S 122 17.09.2019
>> Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr VIII/80/2019 z dnia 18 września 2019 roku 123 18.09.2019
>> Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 124 18.09.2019
>> Zarządzenie Nr 124/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 124A 18.09.2019
>> Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 125 20.09.2019
>> Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 126 20.09.2019
>> Zarządzenie Nr 126/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 126A 23.09.2019
>> Zarządzenie Nr 126/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 126B 23.09.2019
>> Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 127 26.09.2019
>> Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 128 30.09.2019
>> Zarządzenie Nr 128/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 128A 30.09.2019
>> Zarządzenie Nr 129/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 129 30.09.2019
>> Zarządzenie Nr 129/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 129A 30.09.2019
>> Zarządzenie Nr 130/2019 w sprawie określenia zasad terminu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciechowice 130 04.10.2019
>> Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 131 04.10.2019
>> Zarządzenie Nr 132/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 132 04.10.2019
>> Zarządzenie Nr 133/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 133 04.10.2019
>> Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie sprzedaży działek nr 46/7 o powierzchni 0.1053 ha, nr 46/8 o powierzchni 0.1080 ha, nr 46/9 o powierzchni 0.1080 ha, nr 46/10 o powierzchni 0.1081 ha, nr 46/11 o powierzchni 0.1127 ha, nr 46/12 o powierzchni 0.1087 ha, nr 46/13 o powierzchni 0.1207 ha, nr 46/14 o powierzchni 0.2738 ha, działkę nr 46/15 o powierzchni 0.1887 ha, nr 46/17 o powierzchni 0.1116 ha, nr 46/18 o powierzchni 0.1100 ha, nr 46/19 o powierzchni 0.1082 ha, nr 46/20 o powierzchni 0.1092 ha, nr 46/21 o powierzchni 0.1126 ha nr 46/22 o powierzchni 0.1012 ha położonych w obrębie: Kawec, gm. Raciechowice 134 09.10.2019
>> Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie sprzedaży działki nr 46/4 o pow.0.0292 ha położonej w obrębie: Kawec, gm. Raciechowice 135 09.10.2019
>> Zarządzenie Nr 136/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 136 09.10.2019
>> Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 137 09.10.2019
>> Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 138 09.10.2019
>> Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 139 09.10.2019
>> Zarządzenie Nr 139/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 139A 11.10.2019
>> Zarządzenie Nr 140/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 140 14.10.2019
>> Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 141 14.10.2019
>> Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie upoważnienia Pani Haliny Adamskiej -Jędrzejczyk Sekretarza Gminy Raciechowice do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Raciechowice 142 16.10.2019
>> Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 143 22.10.2019
>> Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 144 22.10.2019
>> Zarządzenie Nr 145/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 145 23.10.2019
>> Zarządzenie Nr 146/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 146 23.10.2019
>> Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr IX/91/2019 z dnia 30 października 2019 roku 147 30.10.2019
>> Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr IX/93/2019 z dnia 30 października 2019 roku 148 30.10.2019
>> Zarządzenie Nr 149/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 149 31.10.2019
>> Zarządzenie Nr 150/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019  150 31.10.2019
>> Zarządzenie Nr 150/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 150A 04.11.2019
>> Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu z zakresu pomocy społecznej  151 04.11.2019
>> Zarządzenie Nr 151/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  151A 04.11.2019
>> Zarządzenie Nr 152/2019 w sprawie w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 612018 i zmiany składu Komisji do spraw szacowania skutków klęski żywiołowej powstałej w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Raciechowice oraz Komisji do odbioru odbudowy uszkodzonej infrastruktury 152 06.11.2019
>> Zarządzenie Nr 153/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 153 13.11.2019
>> Zarządzenie Nr 154/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 154 13.11.2019
>> Zarządzenie Nr 155/2019 w sprawie dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 155 15.11.2019
>> Zarządzenie Nr 156/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 156 15.11.2019
>> Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 157 21.11.2019
>> Zarządzenie Nr 157/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 157A 22.11.2019
>> Zarządzenie Nr 157/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 157B 22.11.2019
>> Zarządzenie Nr 158/2019 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 158 25.11.2019
>> Zarządzenie Nr 158/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 158A 26.11.2019
>> Zarządzenie Nr 158/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego -wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 158B 26.11.2019
>> Zarządzenie Nr 159/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Raciechowicach  159 28.11.2019
>> Zarządzenie Nr 159/A/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 159A 29.11.2019
>> Zarządzenie Nr 159/B/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 159B 29.11.2019
>> Zarządzenie Nr 160/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 160 03.12.2019
>> Zarządzenie Nr 161/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie 161 03.12.2019
>> Zarządzenie Nr 162/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Środowiskowego Domu Pomocy 162 03.12.2019
>> Zarządzenie Nr 163/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr Kl-411/258/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: nieważności Uchwały Nr IX/93/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 października 2019 r.  163 06.12.2019
>> Zarządzenie Nr 164/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XV104/2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku. 164 06.12.2019
>> Zarządzenie Nr 165/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok 165 09.12.2019
>> Zarządzenie Nr 166/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 166 09.12.2019
>> Zarządzenie Nr 167/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w zakresie realizacji Podprogramu 2019 realizowanego przez Gminę Raciechowice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym  167 09.12.2019
>> Zarządzenie Nr 168/2019 w sprawie korekty Zarządzenia nr 157/A/2019 z dnia 22.11.2019 roku 168 16.12.2019
>> Zarządzenie Nr 169/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs dotyczący zadania publicznego na realizację zadań gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2020 rok  169 17.12.2019
>> Zarządzenie Nr 170/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Raciechowice w 2020 roku  170 17.12.2019
>> Zarządzenie Nr 171/2019 w sprawie korekty Zarządzenia nr 159/A/2019 z dnia 29.11.2019 roku 171 17.12.2019
>> Zarządzenie Nr 172/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  172 17.12.2019
>> Zarządzenie Nr 173/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 173 17.12.2019
>> Zarządzenie Nr 174/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach na rok 2020 174 30.12.2019
>> Zarządzenie Nr 175/2019 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XI/104/2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku 175 30.12.2019
>> Zarządzenie Nr 176/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok  176 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 177/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2019 177 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 178/2019 w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. ,,Dowóz dzieci niepełnosprawnych" realizowanego w ramach zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 178 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 179/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji zadań własnych gminy Raciechowice w 2020 roku  179 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 180/2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa miejscowości Kwapinka 180 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 181/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raciechowice i jednostkach organizacyjnych 181 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 182/2019 w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raciechowice oraz jednostkach organizacyjnych 182 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 183/2019 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Raciechowice 183 31.12.2019
>> Zarządzenie Nr 184/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Raciechowice oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych 184 31.12.2019