Gmina Raciechowice

2020

Tytuł zarządzenia Numer Data zarządzenia 
>> Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie zmiany do planów finansowych budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 1 02.01.2020
>> Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w Kawcu, gm. Raciechowice oznaczonych jako działki ewidencyjne nr nr 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/17, 46/18, 46/19, 46/20, 46/21, 46/22 2 07.01.2020
>> Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zmiany zarządzenia NR 25/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  3 14.01.2020
>> Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 4 21.01.2020
>> Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w obrębie: Raciechowice, gm. Raciechowice oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/1 o powierzchni 0.14 ha 5 27.01.2020
>> Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Kwapinka w Gminie Raciechowice i ogłoszenia kalendarza wyborczego 6 21.01.2020
>> Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy Soleckiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kwapinka w Gminie Raciechowice zarządzonych na dzień 23 lutego 2020 roku.  7 21.01.2020
>> Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie rozliczenia za pobrana wodę użytkową oraz za wywóz nieczystości płynnych dla użytkowników lokali w budynkach należących do Gminy Raciechowice 9 27.01.2020
>> Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  10 28.01.2020
>> Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 11 28.01.2020
>> Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2020 tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu  12 31.01.2020
>> Zarządzenie Nr 12/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 12A 31.01.2020
>> Zarządzenie Nr 12/B/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok  12B 31.01.2020
>> Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia „Dobry Start"  14 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  15 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 16 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciechowice  17 01.02.2020
>> Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 17 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  18 06.02.2020
>> Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów do składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym 19 09.02.2020
>> Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie powołania Soleckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Kwapinka w Gminie Raciechowice zarządzonych na 23 lutego 2020 roku  19 11.02.2020
>> Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Raciechowice  20 12.02.2020
>> Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2021 w związku z Uchwałą Nr XXIII/189/2021 z dnia 1 O lutego 2021 roku 20 10.02.2020
>> Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 21 12.02.2020
>> Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów do składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym oraz ustalenia ilości oddziałów w poszczególnych placówkach 22 17.02.2020
>> Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki prowadzonej zgodnie z uchwała Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 czerwca 2019r. na działce 230 w miejscowości Poznachowice Górne będącej własnością Gminy Raciechowice 23 18.02.2020
>> Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kurek Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciechowicach do przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze danych kontaktowych 24 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie upoważnienia Pana Adama Franiaka Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze danych kontaktowych 25 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kurek Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciechowicach do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów 26 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 27 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 28 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kurek Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciechowicach do wydawania podpisywania wielojęzycznych standardowych formularzy 29 26.02.2020
>> Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie upoważnienia Pana Adama Franiaka Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do wydawania i podpisywania wielojęzycznych standardowych formularzy 30 26.02.2020
>> Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 31 28.02.2020
>> Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 32 28.02.2020
>> Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 33 10.03.2020
>> Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 34 10.03.2020
>> Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Raciechowice 35 35 18.03.2020
>> Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych i  regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych 36 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 37 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 37/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 37A 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 38 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 39 06.04.2020
>> Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 40 06.04.2020
>> Zarządzenie Nr 41/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 41A 16.04.2020
>> Zarządzenie Nr 41/B/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 41B 16.04.2020
>> Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Raciechowicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gruszowie oraz w Szkole Podstawowej w Krzesławicach  42 20.04.2020
>> Zarządzenie Nr 42/A/2020 w sprawie czasowej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Raciechowice w związku ze stanem epidemii  42A 20.04.2020
>> Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XV/131/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku 43 27.04.2020
>> Zarządzenie Nr 44/B/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 44B 28.04.2020
>> Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 45 28.04.2020
>> Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w wysokości w wysokości 22 350 OOO zł. dla Gminy Raciechowice na konsolidację części zadłużenia Gminy  46 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 47 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 48 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: ,,Adaptacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Raciechowicach na sale dla Przedszkola Samorządowego w Raciechowicach"  49 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 50 15.05.2020
>> Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 51 15.05.2020
>> Zarządzenie Nr 51/A/2020 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Raciechowice  51A 18.05.2020
>> Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im . Oskara Kolberga w Czasławiu 52 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Raciechowice 53 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 54 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 55 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 56 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN model H9-21.41S  57 28.05.2020
>> Zarządzenie Nr 57/A/2020 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Raciechowice w związku ze stanem epidemii  57A 29.05.2020
>> Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 152/2019 i zmiany składu Komisji do spraw szacowania skutków klęski żywiołowej powstałej w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Raciechowice oraz Komisji do odbioru odbudowy uszkodzonej infrastruktury 58 01.06.2020
>> Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 59 02.06.2020
>> Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 60 02.06.2020
>> Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Biblioteki Publicznej w Raciechowicach  61 05.06.2020
>> Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice  62 08.06.2020
>> Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVI/145/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku 63 09.06.2020
>> Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 65 10.06.2020
>> Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 66 15.06.2020
>> Zarządzenie Nr 66/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 66A 15.06.2020
>> Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód szacowania strat powstałych w wyniku powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, osunięć ziemi mających miejsce na terenie Gminy Raciechowice  69 21.06.2020
>> Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 70 22.06.2020
>> Zarządzenie Nr 70/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 70A 22.06.2020
>> Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 71 23.06.2020
>> Zarządzenie Nr 71/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 71A 23.06.2020
>> Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Raciechowice  72 23.06.2020
>> Zarządzenie Nr 73/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 73A 30.06.2020
>> Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 74 30.06.2020
>> Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Raciechowice 75 30.06.2020
>> Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 76 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 76/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 76A 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 77 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 77/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 77A 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVII/153/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku 78 08.07.2020
>> Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 79 09.07.2020
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 80 09.07.2020
>> Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: ,,Zmiana systemu grzewczego dla budynków komunalnych należących do Gminy Raciechowice" realizowanego w ramach zadania pn: ,,Zmiana systemów grzewczych w obiektach gminnych z olejowego na gazowe lub pompy ciepła".  81 14.07.2020
>> Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: Dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła w budynkach komunalnych Gminy Raciechowice pod adresem Raciechowice 277 i Gruszów 150" realizowanego w ramach zadania pn: ,,Zmiana systemów grzewczych w obiektach gminnych z olejowego na gazowe lub pompy ciepła" 82 20.07.2020
>> Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 83 21.07.2020
>> Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 84 21.07.2020
>> Zarządzenie Nr 84/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 84A 21.07.2020
>> Zarządzenie Nr 85/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVIII/154/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku 85 27.07.2020
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
     
     
     
     
>> Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych" realizowanego w ramach zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 154 28.12.2020