Poniedziałek, 02 października 2023
Imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
pochmurno
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

2020

Tytuł zarządzenia Numer Data zarządzenia 
>> Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie zmiany do planów finansowych budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 1 02.01.2020
>> Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w Kawcu, gm. Raciechowice oznaczonych jako działki ewidencyjne nr nr 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/17, 46/18, 46/19, 46/20, 46/21, 46/22 2 07.01.2020
>> Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zmiany zarządzenia NR 25/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  3 14.01.2020
>> Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 4 21.01.2020
>> Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w obrębie: Raciechowice, gm. Raciechowice oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/1 o powierzchni 0.14 ha 5 27.01.2020
>> Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Kwapinka w Gminie Raciechowice i ogłoszenia kalendarza wyborczego 6 21.01.2020
>> Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy Soleckiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kwapinka w Gminie Raciechowice zarządzonych na dzień 23 lutego 2020 roku.  7 21.01.2020
>> Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie rozliczenia za pobrana wodę użytkową oraz za wywóz nieczystości płynnych dla użytkowników lokali w budynkach należących do Gminy Raciechowice 9 27.01.2020
>> Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  10 28.01.2020
>> Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 11 28.01.2020
>> Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2020 tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu  12 31.01.2020
>> Zarządzenie Nr 12/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 12A 31.01.2020
>> Zarządzenie Nr 12/B/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok  12B 31.01.2020
>> Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia „Dobry Start"  14 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"  15 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 16 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciechowice  17 01.02.2020
>> Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 17 04.02.2020
>> Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  18 06.02.2020
>> Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów do składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym 19 09.02.2020
>> Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie powołania Soleckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Kwapinka w Gminie Raciechowice zarządzonych na 23 lutego 2020 roku  19 11.02.2020
>> Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Raciechowice  20 12.02.2020
>> Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2021 w związku z Uchwałą Nr XXIII/189/2021 z dnia 1 O lutego 2021 roku 20 10.02.2020
>> Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 21 12.02.2020
>> Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów do składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym oraz ustalenia ilości oddziałów w poszczególnych placówkach 22 17.02.2020
>> Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki prowadzonej zgodnie z uchwała Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 czerwca 2019r. na działce 230 w miejscowości Poznachowice Górne będącej własnością Gminy Raciechowice 23 18.02.2020
>> Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kurek Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciechowicach do przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze danych kontaktowych 24 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie upoważnienia Pana Adama Franiaka Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze danych kontaktowych 25 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kurek Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciechowicach do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów 26 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 27 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 28 21.02.2020
>> Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Kurek Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Raciechowicach do wydawania podpisywania wielojęzycznych standardowych formularzy 29 26.02.2020
>> Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie upoważnienia Pana Adama Franiaka Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do wydawania i podpisywania wielojęzycznych standardowych formularzy 30 26.02.2020
>> Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 31 28.02.2020
>> Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 32 28.02.2020
>> Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 33 10.03.2020
>> Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 34 10.03.2020
>> Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Raciechowice 35 35 18.03.2020
>> Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych i  regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych 36 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 37 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 37/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 37A 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 38 30.03.2020
>> Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 39 06.04.2020
>> Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 40 06.04.2020
>> Zarządzenie Nr 41/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 41A 16.04.2020
>> Zarządzenie Nr 41/B/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 41B 16.04.2020
>> Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Raciechowicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gruszowie oraz w Szkole Podstawowej w Krzesławicach  42 20.04.2020
>> Zarządzenie Nr 42/A/2020 w sprawie czasowej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Raciechowice w związku ze stanem epidemii  42A 20.04.2020
>> Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XV/131/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku 43 27.04.2020
>> Zarządzenie Nr 44/B/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 44B 28.04.2020
>> Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 45 28.04.2020
>> Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w wysokości w wysokości 22 350 OOO zł. dla Gminy Raciechowice na konsolidację części zadłużenia Gminy  46 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 47 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 48 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: ,,Adaptacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Raciechowicach na sale dla Przedszkola Samorządowego w Raciechowicach"  49 05.05.2020
>> Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 50 15.05.2020
>> Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 51 15.05.2020
>> Zarządzenie Nr 51/A/2020 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Raciechowice  51A 18.05.2020
>> Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im . Oskara Kolberga w Czasławiu 52 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Raciechowice 53 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 54 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 55 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 56 27.05.2020
>> Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN model H9-21.41S  57 28.05.2020
>> Zarządzenie Nr 57/A/2020 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Raciechowice w związku ze stanem epidemii  57A 29.05.2020
>> Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 152/2019 i zmiany składu Komisji do spraw szacowania skutków klęski żywiołowej powstałej w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Raciechowice oraz Komisji do odbioru odbudowy uszkodzonej infrastruktury 58 01.06.2020
>> Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 59 02.06.2020
>> Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 60 02.06.2020
>> Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Biblioteki Publicznej w Raciechowicach  61 05.06.2020
>> Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice  62 08.06.2020
>> Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVI/145/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku 63 09.06.2020
>> Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 65 10.06.2020
>> Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 66 15.06.2020
>> Zarządzenie Nr 66/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 66A 15.06.2020
>> Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód szacowania strat powstałych w wyniku powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, osunięć ziemi mających miejsce na terenie Gminy Raciechowice  69 21.06.2020
>> Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 70 22.06.2020
>> Zarządzenie Nr 70/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 70A 22.06.2020
>> Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 71 23.06.2020
>> Zarządzenie Nr 71/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 71A 23.06.2020
>> Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Raciechowice  72 23.06.2020
>> Zarządzenie Nr 73/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 73A 30.06.2020
>> Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 74 30.06.2020
>> Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Raciechowice 75 30.06.2020
>> Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 76 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 76/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 76A 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 77 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 77/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 77A 01.07.2020
>> Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVII/153/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku 78 08.07.2020
>> Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 79 09.07.2020
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 80 09.07.2020
>> Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: ,,Zmiana systemu grzewczego dla budynków komunalnych należących do Gminy Raciechowice" realizowanego w ramach zadania pn: ,,Zmiana systemów grzewczych w obiektach gminnych z olejowego na gazowe lub pompy ciepła".  81 14.07.2020
>> Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: Dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła w budynkach komunalnych Gminy Raciechowice pod adresem Raciechowice 277 i Gruszów 150" realizowanego w ramach zadania pn: ,,Zmiana systemów grzewczych w obiektach gminnych z olejowego na gazowe lub pompy ciepła" 82 20.07.2020
>> Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej 83 21.07.2020
>> Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 84 21.07.2020
>> Zarządzenie Nr 84/A/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok 84A 21.07.2020
>> Zarządzenie Nr 85/2020 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVIII/154/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku 85 27.07.2020
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
>> Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie    
     
     
     
     
>> Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych" realizowanego w ramach zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 154 28.12.2020
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.