Struktura Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 37/2004

Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Raciechowice.
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Nadaję Urzędowi Gminy w Raciechowicach Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Raciechowicach uchwalony Uchwałą Nr XVII/84/96 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 29 marca 1996 r.

Wójt: M. Gabzdyl

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Raciechowicach

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast