Profilaktyka Uzależnień GKRPA

 

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Raciechowice na 2021 rok ( do pobrania)
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Raciechowice na 2020 rok ( do pobrania)
 3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Raciechowice za 2020 rok (do pobrania)

 

Dyżur Psychologa:

Zapraszamy mieszkańców Gminy Raciechowice do korzystania z pomocy psychologa do punktu Konsultacyjno – informacyjnego, Raciechowice 140 (Obok Biblioteki Publicznej) wg. załączonego harmonogramu . Dodatkowo dyżury psychologa będą pełnione w placówkach szkolnych ( wg. Harmonogramu)
Psycholog będzie udzielał poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciechowicach lub bezpośrednio w  pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu (12 37 25 246 Lidia Ścibor). Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów .

Zapraszamy również do kontaktu z Pełnomocnikiem, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
 • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
 • jesteś uwikłany w przemoc domową,
 • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
 • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt telefoniczny, mailowy, lub bezpośrednie spotkanie przeznaczone jest dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z pomocy.

Pełnomocnik – Lidia Ścibor, 12 37 25 246, lidia.scibor@raciechowice.pl

Konsultacje psychologa są bezpłatne!

Harmonogram ( do pobrania )

Informujemy, iż w Gminie Raciechowice funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy.

Skład GKRPA
1. Lidia Ścibor
2. Barbara Romanczyk
3. Jolanta Majka
4. Marta Matuszyk
5. Kazimiera Gorączko
6. Mariusz Górka

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie, że dana osoba nadużywająca alkohol:

– powoduje rozkład życia rodzinnego,
– powoduje demoralizację nieletnich,
– uchyla się od pracy,
– systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pok. nr 6 Urzędu Gminy w Raciechowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, u pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na posiedzeniach Komisji.

 

Do pobrania

Wniosek do GKRPA o wszczęcie postępowania

Procedura GKRPA

 

 

 

 1. Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137ze zm.), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zobowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim –art. 111ust. 4,
-wniesienia w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem na rachunek gminy opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego -art. 111ust. 7.
Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, ma możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia –art. 18 ust. 12a.Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
-do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
-od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-powyżej 18% alkoholu

który nie złoży do 31 stycznia danego roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca danego roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa– tzn. 157,50 zł
-30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej4,5% do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) –tzn. 157,50 zł
-30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Do pobrania

Oświadczenie roczne o sprzedaży napojów alkoholowych

 

 1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych krok po kroku

Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Raciechowice.

KROK I:

Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Raciechowice, 32 – 415 Raciechowice 227, pok. 6 (parter) następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz.1541 i 1669)• wypełniony wniosek o wydanie/ przedłużenie zezwolenia

 

Opłaty:

 1. Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się na rachunek gminy Raciechowice, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

 1. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Raciechowice w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

1) dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

KROK II: Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych.

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno – prawna złożonych dokumentów.

KROK III: Wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciechowicach wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

 

KROK IV: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym oraz została wydana pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Raciechowicach, wówczas Wójt Gminy Raciechowice udziela zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, wzywa się przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do pobrania
wniosek o wydanie zezwolenia

 

 1. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o wydanie jednorazowego zezwolenia. Jest ono wydawane na okres maksymalnie dwóch dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy Raciechowice przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj:

1) 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres 2 lat.

 

Dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Raciechowice i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku dołączamy:

 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu ), na którym odbywać
 • się będzie sprzedaż napojów alkoholowych
 • w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
 • alkoholowych kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Raciechowice)
 • plan usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic/mapka)

 

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Raciechowice, pok. 6 (parter)

Do pobrania
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia

 

 

 

 

 

Harmonogram dyżurów psychologa na
2021 rok

LP Miesiąc Data/ dzień Godziny przyjęć Miejsce
 

 

1

 

STYCZEŃ

 

 

07.01.2021, czwartek

8.00  16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
 

 

 

 

2

LUTY  

 

10.02.2021 środa

8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
10.02.2021 środa 10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie
10.02.2021 środa  

12.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
10.02.2021 środa 14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
3 MARZEC 10.03.2021 środa 8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
  10.03.2021 środa 10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie
  10.03.2021 środa  

12.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
  10.03.2021 środa 14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
4 KWIECIEŃ 07.04.2021 środa

 

8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
  07.04.2021 środa 10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie
  07.04.2021 środa  

12.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
  07.04.2021 środa 14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
5 MAJ 12.05.2021 środa 8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
  12.05.2021 środa 10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie
  12.05.2021 środa  

12.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
  12.05.2021 środa 14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
6 CZERWIEC 09.06.2021 środa 8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
09.06.2021 środa 10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie
09.06.2021 środa  

12.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
09.06.2021 środa 14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
7 LIPIEC 7.07.2021 środa 8.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
8 SIERPIEŃ 4.08.2021 środa 8.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
9 WRZESIEŃ  

 

 

 

08.09.2021 środa

8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie

 

12.00 – 14.00 Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
10 PAŹDZIERNIK  

 

 

06.10.2021 środa

8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie

 

12.00 – 14.00 Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
11 LISTOPAD  

 

10.11.2021 środa

8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie

 

12.00 – 14.00 Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki Publicznej)
12 GRUDZIEŃ 8.12.2021 środa 8.00 – 10.00 Szkoła Podstawowa w Krzesławicach
10.00-12.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie

 

12.00 – 14.00 Szkoła Podstawowa w Raciechowicach
14.00 – 16.00 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ( obok Biblioteki)

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się