Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 2018-02-05

   

  RGPiN.6220.2.2017

  P O S T A N O W I E N I E

   Działając na podstawie:

  • art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

  p o s t a n a w i a m

  Z urzędu – sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017

  w ten sposób, iż: w treści decyzji jest: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

  winno być: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

  UZASADNIENIE

  W decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017 stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji gdzie wpisano: „orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.” podczas gdy prawidłowy zapis powinien brzmieć: orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

  POUCZENIE

  Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Raciechowice w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 32-415 Raciechowice 197 [dz. nr 541]
  3. Ustalono następujące Strony postępowania – wg spisu w aktach sprawy

   

  1. a/a

   

   

   

  Podanie do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:

   

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciechowice i w miejscowości/miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – sołectwo Raciechowice
  2. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciechowicach www.raciechowice.pl

   

  Do wiadomości:

  1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 30-107 Kraków, Plac na Stawach 3

   

 • Raciechowice, 04.09.2017r.

   

  RGPiN.6220.3.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.);w związku z art. 21 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

  zawiadamiam

  że w dniu 04.09.2017r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”

  W związku z powyższym z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

 • Raciechowice, 26.07.2017r.

   

  RGPiN.6220.2.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.ze zm.);

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w dniu 26.07.2017r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice, z wniosku z dnia 28.04.2017r. uzupełnionego w dniu 09.05.2017r. Inwestora: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się