Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 2018-05-24

  RGPiN.6220.1.2018

  ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 punkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam

  o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. p. Iwony Irzyk Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych „OMEGA” ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska, zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne.

  Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raciechowice. Wójt Gminy Raciechowice, informuje o wystąpieniu na mocy art. 64 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach w sprawie wydania opinii i uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

  Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

 • Raciechowice, 2018-02-05

   

  RGPiN.6220.2.2017

  P O S T A N O W I E N I E

   Działając na podstawie:

  • art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

  p o s t a n a w i a m

  Z urzędu – sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017

  w ten sposób, iż: w treści decyzji jest: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

  winno być: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

  UZASADNIENIE

  W decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017 stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji gdzie wpisano: „orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.” podczas gdy prawidłowy zapis powinien brzmieć: orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

  POUCZENIE

  Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Raciechowice w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 32-415 Raciechowice 197 [dz. nr 541]
  3. Ustalono następujące Strony postępowania – wg spisu w aktach sprawy

   

  1. a/a

   

   

   

  Podanie do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:

   

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciechowice i w miejscowości/miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – sołectwo Raciechowice
  2. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciechowicach www.raciechowice.pl

   

  Do wiadomości:

  1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 30-107 Kraków, Plac na Stawach 3

   

 • Raciechowice, 04.09.2017r.

   

  RGPiN.6220.3.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.);w związku z art. 21 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

  zawiadamiam

  że w dniu 04.09.2017r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”

  W związku z powyższym z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast