Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 2018-09-03

  RGPiN.6220.1.2018

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

   

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 3 września 2018r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne,

  z wniosku Inwestora p. Iwony Irzyk Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych „OMEGA” ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.

   

   

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

 • Raciechowice, 2018-07-10

   RGPiN.6220.2.2018

  ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 punkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam

  o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” z siedzibą: 32-415 Raciechowice 327 zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłek realizowanego na działce 543/12, obręb Raciechowice.

  Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raciechowice. Wójt Gminy Raciechowice, informuje o wystąpieniu na mocy art. 64 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach w sprawie wydania opinii i uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

  Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

 • Raciechowice, 2018-06-18

   RGPiN.6220.4.2017

  ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 punkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam

  o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. P4 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającą poprzez pełnomocnika: p. Mariusz Głos ul. Bolęcińska 7, 32-552 Płaza, zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice. Zakres inwestycji obejmuje: budowę wieży kratowej typ S-1/48 o wysokości całkowitej 49,50 m wraz z drogą kablową, u podstawy wieży przewidziano konstrukcję wsporczą pod szafy aparaturowe oraz szafę elektryczną. W skład  stacji wchodzą również następujące elementy: wyposażenie elektryczno-przesyłowe, moduły radiowe, anteny sektorowe, anteny radioliniowe.

  Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raciechowice. Wójt Gminy Raciechowice, informuje o wystąpieniu na mocy art. 64 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach w sprawie wydania opinii i uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

   

  Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast