Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 15.11.2018r.

  RGPiN.6220.4.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam,

  że w dniu 15.11.2018r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice.

   

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

 • Raciechowice, 25.10.2018r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.4.2017

   

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.);

  zawiadamiam strony postępowania,

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęplanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice. Zakres inwestycji obejmuje: budowę wieży kratowej typ S-1/48 o wysokości całkowitej 49,50 m wraz z drogą kablową, u podstawy wieży przewidziano konstrukcję wsporczą pod szafy aparaturowe oraz szafę elektryczną. W skład stacji wchodzą również następujące elementy: wyposażenie elektryczno-przesyłowe, moduły radiowe, anteny sektorowe, anteny radioliniowe z wniosku Inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

   

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

  Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Załączniki

 • Raciechowice, 08.10.2018r.

  RGPiN.6220.2.2018

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam,

  że w dniu 08.10.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięciamogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłek zlokalizowanego na działce 543/12, obręb Raciechowice z wniosku Inwestora: Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” z siedzibą: 32-415 Raciechowice 327.

   

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się