Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 2019-02-12

  RGPiN.6220.1.2018

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.);

  zawiadamiam strony postępowania

   

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 12 lutego 2019r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne,

  z wniosku Inwestora p. Iwony Irzyk Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych „OMEGA” ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.

   

   

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

 • Raciechowice, 2019-02-11

  RGPiN.6220.1.2018

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.);

  zawiadamiam strony postępowania

   

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 11 lutego 2019r. o wznowieniu postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne,

  z wniosku Inwestora p. Iwony Irzyk Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych „OMEGA” ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.

   

   

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

 • Raciechowice, 2018-12-14

  RGPiN.6220.1.2018

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  o spotkaniu konsultacyjnym

  Wójt Gminy Raciechowice zawiadamia o przeprowadzeniu spotkania konsultacyjnego w dniu 07.01.2019 roku o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu w zakresie prowadzonego przez Urząd Gminy postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne, z wniosku Inwestora p. Iwony Irzyk Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych „OMEGA” ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się