Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 2018-12-14

  RGPiN.6220.1.2018

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  o spotkaniu konsultacyjnym

  Wójt Gminy Raciechowice zawiadamia o przeprowadzeniu spotkania konsultacyjnego w dniu 07.01.2019 roku o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu w zakresie prowadzonego przez Urząd Gminy postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne, z wniosku Inwestora p. Iwony Irzyk Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych „OMEGA” ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska.

 • Raciechowice, 15.11.2018r.

  RGPiN.6220.4.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

  zawiadamiam,

  że w dniu 15.11.2018r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice.

   

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

 • Raciechowice, 25.10.2018r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.4.2017

   

   

  Z A W I A D O M I E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.);

  zawiadamiam strony postępowania,

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęplanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice. Zakres inwestycji obejmuje: budowę wieży kratowej typ S-1/48 o wysokości całkowitej 49,50 m wraz z drogą kablową, u podstawy wieży przewidziano konstrukcję wsporczą pod szafy aparaturowe oraz szafę elektryczną. W skład stacji wchodzą również następujące elementy: wyposażenie elektryczno-przesyłowe, moduły radiowe, anteny sektorowe, anteny radioliniowe z wniosku Inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

   

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

  Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Załączniki

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast