Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Raciechowice, 2018-02-05

   

  RGPiN.6220.2.2017

  P O S T A N O W I E N I E

   Działając na podstawie:

  • art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

  p o s t a n a w i a m

  Z urzędu – sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017

  w ten sposób, iż: w treści decyzji jest: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

  winno być: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

  UZASADNIENIE

  W decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017 stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji gdzie wpisano: „orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.” podczas gdy prawidłowy zapis powinien brzmieć: orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

  POUCZENIE

  Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Raciechowice w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 32-415 Raciechowice 197 [dz. nr 541]
  3. Ustalono następujące Strony postępowania – wg spisu w aktach sprawy

   

  1. a/a

   

   

   

  Podanie do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:

   

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciechowice i w miejscowości/miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – sołectwo Raciechowice
  2. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciechowicach www.raciechowice.pl

   

  Do wiadomości:

  1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 30-107 Kraków, Plac na Stawach 3

   

 • Raciechowice, 04.09.2017r.

   

  RGPiN.6220.3.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.);w związku z art. 21 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

  zawiadamiam

  że w dniu 04.09.2017r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”

  W związku z powyższym z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Załączniki

 • Raciechowice, 26.07.2017r.

   

  RGPiN.6220.2.2017

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.ze zm.);

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w dniu 26.07.2017r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice, z wniosku z dnia 28.04.2017r. uzupełnionego w dniu 09.05.2017r. Inwestora: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast