Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

 • Decyzja Nr 042017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
 • Decyzja Nr 022017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Raciechowice, 2013-03-14

  RGPiN.6733.01.2013

   

  Z A W I A D O M I E N I E/ O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 – jednolity tekst z zm.) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 20003 r., Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 04-03-2013 r. na wniosek inwestora którym jest: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Rejon Dystrybucji Gazu Limanowa z siedzibą : 34-600 Limanowa, ul. Ks. Łazarskiego 14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci gazowej z rur PE 100 SDR 11 dn 63 mm przebiegającej przez dz. nr ewidencyjny : 779/2, 781/3, 781/4, 783/4, 784/6,784/5, 783/1, 758, 787/1, 788/2, 788/9, 788/5 w miejscowości Poznachowice Górne, gmina Raciechowice. Zamierzenie inwestycyjne na tym terenie polegać będzie na : budowie sieci gazowej dn 63 PE z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych.

  W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 012/ 3725213.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Raciechowice, 2011-01-14

  RGPiN 733/86/2010

   

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Wójta Gminy Raciechowice

  Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest: PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą: 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a działająca przez pełnomocnika którym jest : p. Tomasz Kowal, przedstawiciel firmy ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., 30-390 Kraków, ul. Zawiła 61. zostało wszczęte w dniu 2010-12-06 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 8390 Gruszów w miejscowości Gruszów, gmina Raciechowice”. na terenie działki/działek nr ewidencyjny 265/1 w Gruszowie.

  W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast