Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Raciechowice

Raciechowice, dnia 01.02.2021 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Raciechowice, która odbędzie się dnia 10 lutego  2021 roku o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach. Obrady odbędą się  w systemie hybrydowym dlatego proszę o informację czy będzie Pan/i/ uczestniczył/a/ w Sesji zdalnie czy w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Rady Konsultacyjnej Parku Kulturowego „Dzikowy Skarb” i określenie zasad jej działania i kompetencji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów na członków Rady Konsultacyjno-Naukowej  jako ciała doradczego dla Wójta i Rady Gminy w Raciechowicach oraz jednostki powołanej do zarządzania „Parkiem Kulturowym Dzikowy Skarb”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciechowice”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciechowice na rok budżetowy 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Raciechowice                        w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/140/2008 Rady Gminy Raciechowice z dnia                    30 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom jako organom wykonawczym jednostek pomocniczych gminy (sołectw)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Raciechowice do  wykonywania zadań w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w zakresie budowy i remontów chodników przy  drogach powiatowych na terenie Gminy Raciechowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze Gminy Raciechowice.
 14. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2021r.”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raciechowice na lata 2021 – 2026.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czasławiu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i i doskonalenia, na które dofinasowanie jest przeznaczone w roku 2021.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Raciechowice – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Raciechowicach .
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Gminy Raciechowice uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Raciechowice na 2021 rok.
 24. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
 25. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się