Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Raciechowice – 17.04.2019r.

Raciechowice, dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), zawiadamiam o zwołaniu na wniosek z dnia 10 kwietnia
2019 roku Wójta Gminy Raciechowice Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Raciechowice na dzień 17 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Raciechowice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji.
2. Przywitanie zaproszonych gości.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr V/19 z obrad sesji Rady Gminy Raciechowice.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych przez Wójta od ostatniej
sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice o działaniach
podejmowanych przez Radę od ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości diet dla
radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/140/200/8 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu
kosztów podróży służbowej sołtysom jako organom wykonawczym jednostek
pomocniczych gminy (sołectw).
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/2019 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dopłat dla
odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Raciechowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Stowarzyszenia Kawec Razem oraz
uchwały Nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018
roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny
na rzecz Stowarzyszenia Kawec Razem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie darowizny udziału wynoszącego
1/2 części nieruchomości, położonej w miejscowości (obręb) Poznachowice Górne,
gm. Raciechowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 237/1 o powierzchni 0,59
ha, stanowiącej własność Gminy Raciechowice, zabudowanej budynkiem
wykorzystywanym na cele działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznachowicach
Górnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatkowych od nieruchomości w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień
podatkowych od nieruchomości w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/45/2007 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Raciechowice oraz
uchylenia Uchwały Nr XX/125/2008 Rady Gminy Raciechowice w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/45/2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/55/2015 Rady Gminy
Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania i kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie
Gminy Raciechowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Raciechowice
z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta
Gminy Raciechowice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciechowice oznaczonej jako  działki
ewidencyjne: nr 27/2 o powierzchni 0.03 ha, nr 46 o powierzchni 3.19 ha, nr 52
o powierzchni 0.15 ha, nr 63 o powierzchni 1.23 ha i nr 67 o powierzchni 0.40 ha,
położonej w obrębie Kawec, gm. Raciechowice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu postępowania naprawczego Gminy
Raciechowice na lata 2019-2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie inwestycji pod
nazwą "Budowa przesyłowej magistrali wodociągowej – etap I".
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Raciechowice na rok 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Raciechowice.
22. Informacja dla Radnych Gminy Raciechowice dot. średniego wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Raciechowice.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się