Raciechowice, 25.10.2018r.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.);

zawiadamiam strony postępowania,

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęplanowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice. Zakres inwestycji obejmuje: budowę wieży kratowej typ S-1/48 o wysokości całkowitej 49,50 m wraz z drogą kablową, u podstawy wieży przewidziano konstrukcję wsporczą pod szafy aparaturowe oraz szafę elektryczną. W skład stacji wchodzą również następujące elementy: wyposażenie elektryczno-przesyłowe, moduły radiowe, anteny sektorowe, anteny radioliniowe z wniosku Inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

 

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Załączniki

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się