Raciechowice, 2018-07-10

 RGPiN.6220.2.2018

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 punkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” z siedzibą: 32-415 Raciechowice 327 zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłek realizowanego na działce 543/12, obręb Raciechowice.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raciechowice. Wójt Gminy Raciechowice, informuje o wystąpieniu na mocy art. 64 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach w sprawie wydania opinii i uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się