Raciechowice, 2018-06-18

 RGPiN.6220.4.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 punkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora tj. P4 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającą poprzez pełnomocnika: p. Mariusz Głos ul. Bolęcińska 7, 32-552 Płaza, zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice. Zakres inwestycji obejmuje: budowę wieży kratowej typ S-1/48 o wysokości całkowitej 49,50 m wraz z drogą kablową, u podstawy wieży przewidziano konstrukcję wsporczą pod szafy aparaturowe oraz szafę elektryczną. W skład  stacji wchodzą również następujące elementy: wyposażenie elektryczno-przesyłowe, moduły radiowe, anteny sektorowe, anteny radioliniowe.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raciechowice. Wójt Gminy Raciechowice, informuje o wystąpieniu na mocy art. 64 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach w sprawie wydania opinii i uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

 

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się