Sesja Rady Gminy Raciechowice – 29.03.2018 r.

                                                                                                         Raciechowice, dnia 2018-03-19

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

 

29 marca 2018r.o godz. 9-tej / czwartek /

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciechowice na rok budżetowy 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Raciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Raciechowice na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej zatrudnionej w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Raciechowice w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciechowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Raciechowicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w Zegartowicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI / 45 / 2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku poprzez uchylenie dotychczasowego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice i przyjęciu nowego Statutu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
 19. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 21. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm. /.

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast