INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Raciechowice informuje,iż wobec powtarzających się zgłoszeń w zakresie nielegalnego odprowadzania ścieków poza zbiorniki bezodpływowe i zanieczyszczenia środowiska naturalnego,zostaną na terenie Gminy podjęte działania polegające na sprawdzaniu obowiązku wywozu ścieków z szamb za pośrednictwem uprawnionych firm zgłoszonych do gminnej ewidencji działalności regulowanej.

Jednocześnie proszę o przygotowanie potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych od stycznia 2017r. – wystawionych przez uprawnione firmy.

Przypominam,że zgodnie z artykułem 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.z 2016r.poz.1920 ze zm./ właściciele nieruchomości, którzy posiadają szamba,zobowiązani są udokumentować w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wójt Gminy

Marek Gabzdyl

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast