Sesja Rady Gminy Raciechowice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję  

sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

 

24 maja 2017r.o godz. 15-tej / środa /

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Wystąpienie Wojewody Małopolskiego.
 3. Dyskusja.
 4. Przedstawienie propozycji przez Spółkę TAURON SPRZEDAŻ dotyczącej oświetlenia ulicznego.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w obrębie: Raciechowice, oznaczonej jako działki ewidencyjne  nr 776 o powierzchni  1393 ha  i  nr 777 o powierzchni  0.0553 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w obrębie: Krzesławice, gm.Raciechowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 226/4 o powierzchni  1068 ha – stanowiącej drogę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2017r.
 10. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 12. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U.  z 2013 r. poz. 594  z późn. zm. /.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast