Informacja Wójta Gminy Raciechowice

Dotyczy: ustalenia terminu spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów seniora działającymi na terenie Gminy Raciechowice – w celu powołania Rady Seniorów w Raciechowicach.

Powołując się na uchwałę Rady Gminy Raciechowice nr VI/44/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów ustalam termin spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów, instytucji realizujących na ich rzecz zadania oraz klubów seniora na dzień 29 czerwca 2015 roku, godzina 18.00 – w sali obrad UG Raciechowice.

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w spotkaniu zobowiązane są zarejestrować się osobiście lub telefonicznie u Katarzyny Magdziarz, pracownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu UG Raciechowice, pokój nr 6, tel.: 12 3725258 w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2015 roku.

Przypominam, że do Rady Seniorów w Raciechowicach można zgłaszać kandydatury mieszkańców Gminy Raciechowice, którzy ukończyli 60. rok życia.

Rada Seniorów w Raciechowicach będzie działać w następujących obszarach:

 1. integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 2. wspieranie aktywności ludzi starszych,
 3. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 5. zapewnienie seniorom dostępu do edukacji, kultury i sportu,
 6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Do zadań Rady Seniorów w Raciechowicach należeć będzie:

 1. współpraca z władzami gminy w obszarach określonych powyżej
 2. ustalenie priorytetów zadań na rzecz seniorów,
 3. podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i czasu seniorów,
 4. propagowanie kultury, edukacji i aktywności fizycznej w tej grupie społecznej,
 5. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności
  na rzecz osób starszych,
 6. podejmowanie działań na rzecz integracji seniorów z mieszkańcami,
 7. inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,
 8. współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie gminy
 9. odbudowanie pozytywnego wizerunku osób starszych,
 10. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych,

a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniodawczym organów Gminy Raciechowice. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast