Informacja Wójta Gminy Raciechowice

Dotyczy: ustalenia terminu spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Raciechowice na rzecz młodzieży – w celu powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice.

Powołując się na uchwałę Rady Gminy Raciechowice nr VI/45/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice ustalam termin spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących interesy młodzieży i instytucji realizujących na ich rzecz zadania na dzień 29 czerwca 2015 roku, godzina 18.30 – w sali obrad UG Raciechowice.

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w spotkaniu zobowiązane są zarejestrować się osobiście lub telefonicznie u Katarzyny Magdziarz, pracownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu UG Raciechowice, pokój nr 6, tel.: 12 3725258 w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2015 roku.

Przypominam, że do Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice można zgłaszać kandydatury mieszkańców Gminy Raciechowice, w wieku 14 – 25 lat.

Celem działania Rady jest:

 1. upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,
 2. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
 3. zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie młodzieżowych elit społecznych,
 4. reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych,
 5. aktywizacja samorządów uczniowskich,
 6. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
 7. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestnictwo w obradach Rady Gminy Raciechowice oraz jej komisji z głosem doradczym,
 2. zgłaszanie wniosków do Rady Gminy Raciechowice w sprawach będących przedmiotem jej obrad bądź pracy jej komisji problemowych,
 3. opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przekazanych do konsultacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice,
 4. współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji młodzieżowych imprez, m.in. kulturalnych i sportowych na terenie gminy Raciechowice ,
 5. promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska,
 6. udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia,
 7. nawiązywanie współpracy z samorządami uczniowskimi oraz gminnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
 8. propagowanie celów Rady, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast