Odnowa centrum wsi Dąbie poprzez budowę otwartego terenu rekreacji

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raciechowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa centrum wsi Dąbie poprzez budowę otwartego terenu rekreacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: 1) Roboty drogowe – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, – roboty ziemne, – odwodnienie korpusu drogowego, – wykonanie podbudowy, nawierzchni, odwodnienia liniowego, – roboty wykończeniowe. 2) Zagospodarowanie terenu – wykonanie wiaty drewnianej ze stołem, – zagospodarowanie terenu działki, – ogrodzenie działki, – zieleń ozdobna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowo-budowlanej oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-6, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że mają do dyspozycji co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej. W przypadku, gdy wskazana przez Wykonawcę osoba jest obywatelem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej musi ona spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.);
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dowód wniesienia wadium. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem narzutów oraz zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu wraz z ich cenami jednostkowymi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający załącza do specyfikacji istotne postanowienia umowy i wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 2. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do specyfikacji. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści złożonej oferty. 3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, o czas trwania zakłócenia, w szczególności, gdy jest spowodowana: 1) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 2) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 3) działaniami organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 4) koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 5) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację prac przez okres kolejnych 10 dni kalendarzowych, 6) wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody. 7) nie przekazaniem Wykonawcy placu budowy w terminie przez Zamawiającego, 8) działanie siły wyższej, tj. powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu, wybuch przerwie możliwość realizacji przedmiotu umowy, 9) działaniami siły wyższej polegające na zakłóceniach w działalności przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów skutkujące opóźnieniem w wydaniu materiałów budowlanych, 4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wprowadzenia robót zamiennych z powodu: 1) uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, 4) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 5) wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego wykonawcy, określone w umowie. 6) jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 7) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. 8) jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w dokumentacji projektowej i wynikająca z tego konieczność dostosowania zakresu przedmiotu umowy do wykonania robót a nie wynikających z winy Wykonawcy, 5. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: a) ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać zmianie o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, b) zostaną wprowadzone nowe podatki lub opłaty o charakterze publicznoprawnym, c) jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w dokumentacji projektowej i wynikająca z tego konieczność dostosowania zakresu przedmiotu umowy do wykonania robót a nie wynikających z winy Wykonawcy, d) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. 6. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, może zostać skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: a) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, może zostać zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie kosztorysu załączonego do oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. b) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4). c) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia umowy. d) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w umowie oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 8. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 9. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania: – zmianie ulegnie siedziba, adres lub forma prawna Wykonawcy. 10. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje. 11. Dopuszcza się możliwość zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raciechowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, 32-415 Raciechowice 277, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, 32-415 Raciechowice 277, pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast